tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 1.2.2024 Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rukanhuvila Aitalammentie 26, 93825 KUUSAMO Puh. +358 45 112 1993 teemu@rukanhuvila.fi www.rukanhuvila.fi

2. REKISTERIN NIMI

Rukanhuvila -asiakasrekisteri.

3. YHTEYSHENKILÖ

Teemu Paakkunainen Harmilanahre 1B10, 20760 PIISPANRISTI Puh. +358 45 112 1993 teemu@rukanhuvila.fi

4.  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (esim. huvilan omistaja, huvilan vuokraaja, palvelun ostaja)
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. lomakkeissa pyydetty markkinointilupa)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää
 • rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen sekä toteuttamiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • varausten hoitamiseen
 • laskutukseen (ml. maksujen valvonta ja perintä, omistajatilitykset)
 • suoramarkkinointiin
Rukavillas käsittelee henkilötietojasi tekemiesi varausten ja sopimusten:
 • hallinnointiin sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen
 • tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja hallintaan
 • myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja hallintaan
 • käyttökokemusten kehittämiseksi
Henkilötietojen käsittelijät: Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä voidaan kerätä, käsitellä ja tallentaa seuraavia henkilötietoja:
 • nimi
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite)
 • asiakkuuden kieli
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • asiakastietojen muokkaamisajankohta
 • tiedot asiakkuustyypistä (yritys, yksityinen)
 • laskutustiedot
 • suoramarkkinointilupa ja suoramarkkinointikielto
 • varaustiedot ja varaushistoria
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, jotka ovat oleellisia palvelun tuottamisen kannalta (mm. allergiat, liikuntarajoitteet)
Rukanhuvila oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella:
 • häneltä itseltään asiakkaan varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista
 • huvilan omistajalta itseltään vuokravälitykseen liittyvistä tapahtumista
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään messuilla ja muissa tapahtumissa

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Rukanhuvila ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rukanhuvila voi lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia postitse, sähköpostitse ja puhelimitse (tekstiviestillä). Tietoja voidaan siirtää Rukanhuvilan yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja Rukanhuvilan lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään. Luovutamme tietoja Rukanhuvilan yhteistyökumppaneille seuraavia käyttötarkoituksia varten:
 • ostettujen palveluiden toteuttaminen
 • rekisterin hallinnointi ja ylläpito (ml. IT-tuki)
 • suoramarkkinointimateriaalin postittaminen
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Huvilan omistajilla, huoltajilla ja siivoojilla on oikeus nähdä omien kohteidensa asiakkaiden nimitiedot. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli se kuitenkin on henkilötietokäsittelytarkoituksen kannalta välttämätöntä, tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain vaatimuksia.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteri sijaitsee Rukanhuvilan toiminnanohjausjärjestelmässä. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä Rukanhuvilan palveluksessa työskentelevillä henkilöillä, jotka tarvitsevat asiakasrekisterin tietoja työssään. Asiakasrekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo henkilötietolain mukainen vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan palomuureilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.  Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainitulle henkilörekisterin yhteyshenkilölle. Rukanhuvila toimittaa kirjallisen vastauksen tarkastuspyyntöön asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun tarkastuspyyntö on vastaanotettu. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää se yrityksen yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen postitse. Suostumuksen peruuttaminen: Jos asiakkuus perustuu pelkästään suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, rekisteröity voi perua suostumuksen. Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun asiakassuhde on päättynyt (esim. huvila poistettu vuokravälityksestä) tai mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus kieltää Rukanhuvilaa käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun yhtiön osoitteeseen. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista asiakasrekisteristä sekä markkinointilistoilta. Mikäli henkilötietojen poisto ei ole lakisääteisten velvoitteiden takia mahdollista, ilmoitamme asiasta asiakkaalle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa 10 vuotta (KirjanpitoL 2:10 §). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.